Stand van zaken bewonersondernemingen

De ontwikkeling van de bewonersondernemingen. Een verbetering van het sociale klimaat en de economie van de wijk of buurt?

De ontwikkeling van de bewonersondernemingen. Een verbetering van het sociale klimaat en de economie van de wijk of buurt?

In 2012 zijn de bewonersondernemingen van start gegaan. Deze moesten de oude wijk- en buurtcentra vervangen.  GroenLinks had zo haar twijfels en zorgen; zouden de bewonersondernemingen niet ten onder gaan als zij uiteindelijk zelf financieel rond moeten komen? De oude wijk- en buurtcentra werden immers geheel gesubsidieerd. Verschillende sociaal belangrijke taken zouden in de knel kunnen komen.

De combinatie van commerciële activiteiten en sociaal maatschappelijk noodzakelijke activiteiten is aarzelend van start gegaan. De vraag die ons bezig houdt is, of de bewonersondernemingen in staat zijn om haar bedoelde taken te vervullen. Spelen ze al die belangrijke rol in het kader van de decentralisatie van de WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)? Verzorgen ze aangewezen dagbesteding in het kader van de nieuwe WMO? Zijn ze in staat gesteld om opvang te verzorgen voor mensen met een beperking? Heeft de gemeente hen geholpen met initiatieven om de “Wijkeconomie” te stimuleren, zoals het college beoogt? Is er ondersteuning gegeven en is het gelukt om sociaal cultureel jongerenwerk te realiseren, zoals beloofd? En hoe staat het met  de samenwerking  in de wijk ten behoeve van de veiligheid, zoals in de veiligheidsnota staat? Komt dat van de grond vanuit de bewonersondernemingen?

In april 2014 is er een “week van de bewonersonderneming” geweest. Nu, najaar 2016,  wil GroenLinks graag weten hoe het er mee staat.  Is het een succesverhaal?  Is men goed op weg? In hoeverre worden doelen gerealiseerd? Krijgen we een overall beeld van de stand van zaken?

Hieronder staan een aantal feiten met de bijbehorende  vragen die GroenLinks stelt aan het college.

 • In het beleidskader WMO 2015 – 2018 worden de bewonersondernemingen expliciet genoemd als een van de betrokkenen die kunnen zorgen voor eenvoudiger en lichtere hulp. Er wordt gesproken over het verzorgen van dagopvang.
  vraag 1. In hoeverre verzorgen bewonersondernemingen dagopvang? Zo ja, welke ondernemingen doen dat en wat levert het op?
   
 • In de voortgangsrapportage WMO van mei j.l. staat dat alle bewonersondernemingen gelegenheid bieden tot ontmoeting om het sociale netwerk te versterken. En:  “1e helft van 2016 is er een sessie met zorgaanbieders, welzijnsorganisaties en bewonersondernemingen over het meer algemeen maken van geïndiceerde dagbesteding.”
  vraag 2. Is er zo’n sessie geweest en wat is het resultaat?
   
 • Er staat dat voor 1 oktober  voorstellen zullen komen voor de doelgroep psychiatrie, mensen met een beperking en ouderen. Ingezet wordt op samenwerking tussen GGZ-NHN en de bewonersondernemingen.
  Vraag 3. Is dit gebeurd en wat is het resultaat?
   
 • De bewonersondernemingen worden genoemd als “nieuw speelveld waar de vraag (om ondersteuning ) centraal staat. Dit houdt verband met de innovatie in de WMO om maatwerk te leveren.”
  Vraag 4. Vervullen de bewonersondernemingen deze rol in het innovatieve beleid van de WMO?
   
 • In het beleidskader 50plus 2015 – 2018 worden drie bewonersondernemingen genoemd die meedoen aan kleinschalige initiatieven t.b.v. de stimulering van de “Wijk economie”.
  Vraag 5. Welke resultaten zijn er bereikt en doen er al meer bewonersondernemingen mee?
   
 • In de cie soc van 17 mrt 2015 lezen we in het verslag dat er voor jeugd- en jongerenwerk rechtstreeks subsidiegeld wordt gegeven aan de bewonersondernemingen t.b.v. sociaal cultureel jongerenwerk.
  vraag 6. Welke bewonersondernemingen hebben deze gelden gekregen en wat hebben ze er mee gedaan?
   
 • In het veiligheidsplan worden bewonersondernemingen in het kader van de veiligheid en buurtgericht samenwerken een prominente rol toegekend.
  vraag 7. Kunnen wij een nadere uitwerking hiervan krijgen?
   
 • Vraag 8. Hoe ervaren de bewoners van de wijken de nieuwe bewonersondernemingen?

Namens de fractie van GroenLinks Alkmaar,
Ineke Bozelie                                                                                                                                 4-10-2016